G D P R

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanovují, jaká data o zákaznících a na tomto webu registrovaných osobách jsou sbírána a jakým způsobem je s nimi nakládáno.

Zpracování osobních údajů

  • Majitelem a provozovatelem těchto webových stránek a zároveň zpracovatelem osobních údajů (dále jen zpracovatel) je Martin Tvrdík, se sídlem ve Velkých Přílepech, Högerova 802, osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku, IČ 69829829.
  • Zpracovatel tímto prohlašuje, že nakládá s osobními údaji v souladu s platnými a účinnými právními předpisy ČR v oblasti ochrany osobních údajů.
  • Odesláním objednávkového formuláře: "Online přihlášky k výuce a výcviku"na tomto webu souhlasíte, jakožto poskytovatel osobních údajů (dále jen poskytovatel), se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (GDPR). Souhlas udělujete na dobu neurčitou ode dne jeho udělení.
  • Osobními údaji se rozumí jméno, příjmení, e-mail, telefon a adresa.
  • Jakožto poskytovatel osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které jste zpracovateli poskytli.
  • Zároveň máte právo na úpravu či vymazání svých osobních údajů. Stačí odeslat žádost na info@autoskola.click . Text žádosti k vymazání musí jasně vyjadřovat požadavek na vymazání osobních údajů z databáze a z dalšího zpracování.

Využití, ochrana a doba uložení osobních údajů

  • Osobní údaje poskytnuté poskytovatelem jsou využívány výhradně pro výkon objednané služby (smlouvy, dohody, fakturace) a nejsou poskytovány třetím stranám.
  • Návštěvnost webových stránek je sledována pomocí aplikace Google Analytics, ze které nejsou získávána žádná osobní data identifikující jméno, bydliště, telefon, e-mailovou adresu návštěvníků stránek.
  • Osobní údaje jsou zaheslovány, přístup k zařízení je chráněn heslem a disponuje antivirovým programem.
  • Osobní údaje budou uloženy po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy či dohody a dále po dobu nutnou

Pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů.

Zaměstnanci, nebo spolupracující subjekty Martina Tvrdíka neukládají osobní údaje zákazníků a jsou smluvně vázáni k zachování mlčenlivosti o poskytovaných službách. Tato povinnost trvá i po ukončení smluvního vztahu.

Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 1.10.2018. Vyhrazujeme si právo je dále upravovat.